KYLF celebrated the birthdays of 25 elders at Tolly Homes joyfully !